Canyon View High School

Canyon View Falcons

Cedar City High School

Cedar Reds

Parowan High School

Parowan Rams